JB Rebuilders

JJ RE Builders bvba

Privacybeleid

1.1. Identiteit van de website/eigenaar

 • Merknaam: JB Rebuilders
 • Handelsbenaming: JB Rebuilders
 • Vennootschapsvorm: Vennootschapsvorm
 • Ondernemingsnummer: Ondernemingsnummer
 • BTW-identificatienummer: BTW
 • Vennootschapszetel: Vennootschapszetel
 • Telefoon: Telefoon
 • E-mail: E-mail
 • Website: Website
 • Bankrekeningnummer: Bankrekeningnummer

JB Rebuildersheeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan, kennis te nemen van de goederen en dienstendewelke door Bedrijfsnaamworden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Bedrijfsnaamen elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1.2. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Merknaamenkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen, doch Merknaambehoudt zich het recht om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

1.3. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website Websiteonder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Merknaamter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Merknaaminhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Merknaamtreft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

1.4. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Merknaamvoor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortkomend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten de aansprakelijkheid van Merknaamnu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Merknaam. Merknaambehoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

1.5. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Bedrijfsnaambehoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Bedrijfsnaam.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Merknaam, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Merknaamdraagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Merknaam, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Merknaamin kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

1.6. Privacy Policy

Merknaamverzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor de aankoop van een product, de aanmaak van een accountof de registratie op onze nieuwsbrief.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Merknaam. Bedrijfsnaamis de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Merknaamhecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedrijfsnaamgeeft u daarbij volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen
 • Bedrijfsnaamtreft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 • Bedrijfsnaambiedt u op eenvoudig verzoek via e-mail naar E-mailtoegang tot uw gegevens. 
 • U kan uw gegevens ten allen tijde laten corrigeren en wissen of bezwaar indien tegen direct marketingpraktijken via e-mail naar E-mail

Wijzigingen:Merknaamis gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende.

Onderstaande paragraaf moet niet worden vermeld. Schrappen indien niet nodig

Meer informatie omtrent onze web policy kan u verkrijgen via Link naar contactformulieren/ofvia E-mail.

1.7. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

Hieronder worden de meest courante advertentiediensten/marketingtools opgesomd. Schrappen indien nodig.

 • De gebruiker contacteren
  Contactformulier (Link naar contactformulier)
  Door het invullen van uw gegevens op het contactformulier, verstrekt u toelating aan deze applicatie om uw gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen of ieder ander soort vraag.Verzamelde persoonlijke gegevens: Gegevens bv. voornaam, familienaam…
 • Reservatieformulier
  Reservatieformulier (Link naar contactformulier)
  Door het invullen van uw gegevens op reservatieformulier, verstrekt u toelating aan deze applicatie om uw gegevens te gebruiken in het kader van een reservatie.Verzamelde persoonlijke gegevens: Gegevens bv. voornaam, familienaam…
 • Registratie e-nieuwsbrief
  Registratieformulier (Link naar regstratieformulier)
  Door het invullen van uw gegevens op het registratieformulier, verstrekt u Merknaamde toelating om deze gegevens te gebruiken voor de e-nieuwsbrief van Merknaam. Merknaamslaat deze in de beveiligde omgeving van MailChimp op. U kunt u op elk moment weer uitschrijven. U hebt hiervoor alleen het e-mailadres nodig, waarop u onze e-nieuwsbrief ontvangt. Op elke nieuwsbrief vindt u bovendien een uitschrijflink.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: Gegevens bv. voornaam, familienaam…
  Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy
 • Analytics
  De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten Merknaamtoe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen.
 • Google Adwords conversietracking (Google)
  Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze Applicatie.Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy
 • Google Analytics (Google)
  Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google-diensten.Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy – Opt Out