JB Rebuilders

JJ RE Builders bvba

Verkoopsvoorwaarden

Behoudens aansluitende schriftelijke bepalingen worden deze overeenkomsten geacht gesloten te zijn onder volgende voorwaarden:

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 2. De prijs is vast en niet voor herziening vatbaar bij start van de werken 3 maanden na de ondertekening van de overeenkomst en de werken nemen niet langer in beslag dan 6 maanden.
 3. Indien om redenen en buiten de wil van de aannemer, de aanvang van de werken dienen uitgesteld langer dan 3 maand na ondertekening offerte kan het recht ingeroepen worden om de prijzen evenredig met de index aan te passen.
 4. Iedere bestelling verbindt ons slechts nadat wij ze hebben aanvaard en na ontvangst van een wel ondertekende offerte.
 5. De aannemer is ertoe gemachtigd om voor beschreven merken of types varianten aan te wenden, mits ze van gelijkwaardige kwaliteit zijn en geen prijsaanpassingen met zich meebrengen.
 6. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere levering en uitvoering van de werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.
 8. De uitvoeringstermijn is benaderd opgegeven, een vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch van ontbinding van de overeenkomst. Indien er verwijlboeten bepaald zijn kunnen ze slechts worden toegepast indien het werk niet onderbroken werd door de schuld van de klant, aannemer ten gevolge van vorst, staking of andere buitengewone omstandigheden onafhankelijk van onze wil.
 9. Onze vrijwaringsrechten m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 10. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement van de klant, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant.
 11. Klachten betreffende uitgevoerde werken moeten ons toekomen binnen de acht dagen na plaatsing en alleszins voor gebruik. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen acht dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 12. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven op de factuur.
 13. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg.
 14. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlrente verschuldigd ten belope van 3% per maand van het factuurbedrag.
 15. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met minimum van 50 euro) als schadevergoeding.
 16. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 17. De in gebruik name van de verbouwing geldt als aanvaarding van de werken.
 18. Om factuurfraude te vermijden raden wij u aan ons rekeningnummer BE82 068930001368 in uw betaalprogramma te bewaren. Mocht ons rekeningnummer wijzigen dan zullen wij u daar via afzonderlijke brief, die niet samen met onze factuur wordt verstuurd, vooraf van op de hoogte brengen en u er als extra veiligheid vooraf telefonisch over informeren. Aarzel niet ons te contacteren bij de minste twijfel.
 19. De partners-bouwheer verklaren uitdrukkelijk dat in het kader van de verdere uitvoering van deze overeenkomst de handtekening of paraf van één van hen volstaat om alle verdere handelingen
  (briefwisseling, bijbestellingen etc.) ten aanzien van de aannemer te stellen.
 20. De aannemer is niet aansprakelijk voor burenhinder.
 21. Eventuele herstellingswerkzaamheden doen geen nieuwe waarborgtermijn van start gaan.
 22. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Dendermonde bevoegd.
 23. De waarborg is niet van toepassing op werken of leveringen die voortvloeien uit:
  a. Normale slijtage.
  b. Vrijwillige beschadigingen (vandalisme, inbraak, sabotage, …).
  d. Beschadigingen of functieverlies ingevolge verbouwingswerken die niet door ons werden uitgevoerd.
  e. Beschadigingen door natuurelementen en externe oorzaken zoals brand, overstroming, bliksem, aardbeving, …
  g. Beschadigingen door nalatigheid, gebrek aan onderhoud of verkeerd gebruik van onze goederen.